OFERTA

Odzysk materiałów

Firma EPP jest zaangażowana w szereg projektów, mających na celu wykorzystanie odpadów górnictwa węgla kamiennego w różnych gałęziach przemysłu. W Firmie EPP opracowano i wdrożono metodę odzysku węgla, znacznie przekraczającą sprawność dotychczas stosowanych technologii. Dzięki temu odpady górnicze, które były dotychczas składowane, są przetwarzane w sposób efektywny i ekonomiczny.
Jednocześnie odpady górnicze są źródłem wielu typów kruszyw, stosowanych głównie w budownictwie drogowym. Zastosowane technologie pozwalają na ich separację i frakcjonowanie, w zależności od aktualnych potrzeb odbiorców.

EPP

Odzysk węgla

Węgiel i koncentraty węglowe powstające w procesach odzysku odpadów węglowych, w większości są to miały węglowe frakcji 0-30 mm. Ponieważ w procesie odzyskiwane są frakcje poflotacyjne, powstały koncentrat węglowy wzbogaca produkowane miały węglowe do opłacalnej kaloryczności powyżej 24 MJ/kg.
Proces pozyskiwania miałów ma wpływ na ilość popiołu oraz kaloryczności i zawartość wody w pozyskanym materiale. Nie ma natomiast wpływu na zawartość siarki i części lotnych. Ma to istotny wpływ na klasyfikację węgla i wymaga dużego doświadczenia we wprowadzaniu produkowanego materiału do przemysłu energetyki cieplnej.

EPP

Produkcja kruszyw

W związku z rozwojem budownictwa i infrastruktury drogowej w Polsce w ostatnich latach wzrosło znacząco zapotrzebowanie na kruszywa mineralne. Kruszywa są niezbędnym składnikiem rozwoju inwestycyjnego każdego kraju. Aby w tym zakresie zaspokoić potrzeby rynku, Polska musi produkować ok. 230 mln Mg kruszyw.
Dostępne zasoby kruszywa nie zaspokoją potrzeb budownictwa, w tym w szczególności budownictwa drogowego, wobec tego otwiera się wielka szansa dla odpadów węglowych, które poddane odpowiednim procesom odzysku będą spełniać wymagania stawiane kruszywom budowlanym.
Do produkcji kruszyw budowlanych wykorzystać można wszystkie frakcje odpadów węglowych. Realizacja tego zadania wymaga dodatkowo, selektywnego wydzielania odpadów w poszczególnych etapach przerobu odpadu.